Epilepsi

(N88)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Familieanamnese. Graviditet. Yrke. Førerkort.

Anamnese: Komorbiditet. Hodetraume el. feberkramper?

Aktuelt: Anfalletsbeskrivelse,  alvorlighet og hyppighet. Medikamenter og ev. bivirkninger.

Funn: Nevrologiske funn.

Suppl. us: Ev. RTG

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Familieanamnese. Graviditet. Yrke. Førerkort.

Anamnese: Komorbiditet. Hodetraume el. feberkramper?

Aktuelt: Anfalletsbeskrivelse,  alvorlighet og hyppighet. Medikamenter og ev. bivirkninger.

Funn: Nevrologiske funn.

Suppl. us: Ev. RTG

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • graviditet
 • førerkortstatus
 • anfallshyppighet og utforming
 • medikamenter
 • bivirkninger
 • komorbiditet
 • yrkesstatus

Søk i NEL for "Epilepsi"

Tilstander Vis 106 treff »

Andre profesjonelle Vis 34 treff »

Sykepleie Vis 19 treff »

Video

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 09.12.2021

Epilepsi (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Gjelder pasienter med kjent epilepsidiagnose.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • graviditet
 • førerkortstatus
 • anfallshyppighet og utforming
 • medikamenter
 • bivirkninger
 • komorbiditet
 • yrkesstatus

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen

Kilde: www.epilepsibehandling.no

Sist oppdatert: 09.12.2021
Link til Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi
   
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 09.12.2021

Epilepsi (N88)

 • Sykmelding er ikke nødvendig ved god anfallskontroll og hvor tilstanden og arbeidskravene er forenlige, eventuelt etter tilpasning av oppgaver, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Kortvarig sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig etter anfall
 • Inntil 2 ukers sykmelding er vanligvis nødvendig under epilepsiutredning.
 • Sykmelding inntil bedring av tilstand og funksjon ved alvorlige og kompliserte forløp eksempelvis hyppige anfall eller kognitiv svikt pga medisinbivirkninger samt ved medikamentinnstillinger.
 • Husk helsekrav ved en del yrker som eksempelvis sjåfør og flyger. For noen er det meldeplikt. For noen kan dette medføre behov for å skifte arbeid.

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 09.12.2021

Dette generelle helsekravet er hovedkravet som må være oppfylt for at man skal kunne få førerett ved epilepsi og epilepsilignende anfall. I tillegg kommer egne helsekrav for noen spesifikke tilstander.

Epilepsi er i denne sammenhengen definert som en tilstand der en person har hatt to eller flere epileptiske anfall innenfor en periode på fem år. Nevrolog skal vurdere årlig risiko for nytt anfall.

Førerkortgruppe 1

Helsekrav er ikke oppfylt for førerkortgruppe 1 ved diagnostisert epilepsi med anfall innenfor de siste fem år.

Selv om helsekravet ikke er oppfylt ved diagnostisert epilepsi med anfall i løpet av de siste fem år for førerkortgruppe 1, kan helseattest likevel gis etter ett års anfallsfrihet. Se utfyllende forklaring i avsnittet Praktisk.

Bruk av legemidler mot epilepsi

Ved bruk av anfallsforebyggende legemidler må det i hvert enkelt tilfelle vurderes om legemiddelbruken utgjør en trafikksikkerhetsrisiko. Dette gjelder spesielt ved oppstart med nytt legemiddel, doseøkning og ved kombinasjon av flere legemidler.

Legen må vurdere om det er nødvendig med kjørekarens inntil virkningen av legemiddelet er avklart. Virkninger som kan gi økt trafikksikkerhetsrisiko, kan være sedasjon, nedsatt reaksjonsevne, atferdsendring eller kognitiv påvirkning.

For veiledning til helsekravene ved bruk av legemidler generelt, se Legemidler som kan påvirke kjøreevnen.

Ved samtidig bruk av flere legemidler av typen antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva, se "Samtidig bruk av flere legemidler" under "Legemiddelbehandling" i Generelt helsekrav til førerkort for alle typer psykiske lidelser og svekkelser.

Ved dosereduksjon eller seponering må det vurderes om anfallslidelsen i seg selv utgjør en økt trafikksikkerhetsrisiko, og om det er nødvendig med kjørekarens i en begrenset periode.

Helsekravene er ikke oppfylt ved bruk av andre benzodiazepiner enn de som tillates etter § 36 nr. 4. Det kan i helt unntaksvis søkes dispensasjon fra fylkesmannen, se "Dispensasjon ved bruk av klonazepam og klobazam" under Praktisk i Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler - døgndoser.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav er ikke oppfylt for førerkortgruppe 2 og 3:

 • ved diagnostisert epilepsi med anfall innenfor de siste ti år eller
 • ved bruk av legemidler mot epilepsi i samme periode.

Benign barneepilepsi eller Rolandisk epilepsi gir ingen begrensninger i førerett. Der det unntaksvis blir gitt legemidler mot epilepsi ut over barnealderen, er helsekrav for førerkortgruppe 2 og 3 ikke oppfylt før etter ti år uten legemidler mot epilepsi.

Det kreves uttalelse fra nevrolog i følgende tilfeller:

 • Ved første gangs epileptisk eller epilepsilignende anfall.
 • Ved vurdering av årlig risiko for anfall.
 • Ved tilbakelevering av inndratt førerkort.

Ved vurdering av anfallsrisiko skal det legges vekt på om det er påvist epileptiform aktivitet ved EEG og om det er påviste strukturelle endringer i hjernen som kan være årsak til anfallet.

Det skal angis om kravet til uttalelse fra nevrolog er oppfylt ved utfylling av helseattesten.

Nevrologen gjør sin vurdering på grunnlag av:

 • Anfallsform.
 • Funn ved klinisk undersøkelse.
 • Utfyllende undersøkelser som EEG.
 • Strukturelle undersøkelser.
 • Pasientens egen oppfølging av behandlingen

Nevrologens vurdering av årlig risiko for anfall skal skje ut fra prosentvis sannsynlighet.

 • Lav årlig risiko for nytt anfall betyr mindre enn 20 % årlig risiko.
 • Svært lav årlig risiko for nytt anfall betyr mindre enn 2 % årlig risiko.

Dess lengre tid etter det epilepsilignende anfallet, jo lavere er risiko for nye anfall. Der fastlegen har gjort nødvendig oppfølging etter avtale med nevrologen, kan fastlegen utstede helseattest.

Bestemmelsen gjelder enkeltstående anfall der den overveiende sannsynlige kliniske årsak til anfallet er epilepsi.

Ved vurdering av anfallsrisiko skal det legges vekt på om det er påvist epileptiform aktivitet ved EEG og om det er påviste strukturelle endringer i hjernen som kan være årsak til anfallet.

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt etter ett år uten anfall dersom nevrolog vurderer lav årlig risiko for nytt anfall.

Da det ikke er angitt hvor lang varighet det skal anbefales for førerett, bør det anbefales en førerett med fem års varighet. Etter fem års anfallsfrihet anbefales vanlig varighet.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt etter fem år uten anfall dersom nevrolog vurderer svært lav årlig risiko for nytt anfall.

Da det ikke er angitt hvor lang varighet det skal anbefales for førerett, bør det anbefales en førerett med fem års varighet.

Helsekravet gjelder enkeltstående epileptisk anfall med kjent årsak som er behandlet, herunder epilepsilignende anfall etter:

 • mangel på søvn
 • feber
 • psykisk og fysisk belastning
 • dehydrering
 • legemiddelbivirkning

Andre situasjoner der slike anfall kan oppstå, er ved:

 • eklampsi
 • anfall i første uke etter hodeskade eller i løpet av første døgn etter TIA
 • hjerneslag eller operative inngrep i hjernen
 • alvorlig elektrolyttforstyrrelse.

For at anfallet omfattes av bestemmelsen, er det et vilkår at årsaken er klarlagt og eventuelle behandlingstiltak gjennomført.

Ved anfall som omfattes av denne bestemmelsen, vil anfallsforebyggende behandling sjelden være indisert. Dersom legemidler mot epilepsi likevel blir brukt, gjelder helsekrav som beskrevet for enkeltstående uprovosert anfall.

Ved vurdering av anfallsrisiko skal det legges vekt på om det er påvist epileptiform aktivitet ved EEG og om det er påviste strukturelle endringer i hjernen som kan være årsak til anfallet.

Førerkortgruppe 1:

Helsekrav oppfylt etter seks måneder uten anfall dersom nevrolog vurderer lav årlig risiko for nytt anfall.

Da det ikke er angitt hvor lang varighet det skal anbefales for førerett, bør det anbefales en førerett med fem års varighet.

Førerkortgruppe 2 og 3:

Helsekrav oppfylt etter tre år uten anfall dersom nevrolog vurderer svært lav årlig risiko for nytt anfall.

Da det ikke er angitt hvor lang varighet det skal anbefales for førerett, bør det anbefales en førerett med fem års varighet.

Både i tilslutning til akutt rus og ved abstinens kan det utløses epilepsilignende anfall. I den akutte fasen kan krampestillende midler bli brukt. Anfallsforebyggende behandling mot epilepsi vil svært sjelden være indisert i disse tilfellene. Dersom legemidler mot epilepsi blir brukt etter akuttfasen, gjelder helsekrav som beskrevet for enkeltstående uprovosert epileptisk anfall. Dette vurderes av nevrolog i det enkelte tilfelle.

Der nevrologen konkluderer med at det epilepsilignende anfallet har sammenheng med inntak av rusmiddel, er rusfrihet det viktigste kriterium for at helsekrav til førerett er innfridd. Søker skal da vurderes etter kravene i kapittel om midler som kan påvirke kjøreevnen.


Ved vurdering av anfallsrisiko skal det legges vekt på om det er påvist epileptiform aktivitet ved EEG og om det er påviste strukturelle endringer i hjernen som kan være årsak til anfallet.

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt etter seks måneder uten anfall og seks måneders rusfrihet dokumentert ved egnede prøver, dersom nevrolog vurderer lav årlig risiko for nytt anfall.

Da det ikke er angitt hvor lang varighet det skal anbefales for førerett, bør det anbefales en førerett med fem års varighet.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt etter tre år uten anfall og tre års rusfrihet dokumentert ved egnede prøver, dersom nevrolog vurderer svært lav årlig risiko for nytt anfall.

Da det ikke er angitt hvor lang varighet det skal anbefales for førerett, bør det anbefales en førerett med fem års varighet.

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt etter fem år uten anfall. Helseattest kan likevel gis etter ett år uten anfall dersom nevrolog vurderer lav årlig risiko for nytt anfall. Helseattest kan gis med anbefaling om førerett med inntil ett års varighet frem til fører har vært anfallsfri i fem år.

Der fastlegen har gjort nødvendig oppfølging etter avtale med nevrologen, kan helseattesten fornyes av fastlegen.

Dersom pasienten står på legemidler mot epilepsi, er helsekravet oppfylt når stabil legemiddelbehandling er oppnådd, se veiledning til § 36. Helsekravet vil midlertidig ikke være oppfylt ved doseendring og skifte av legemiddel.

Der anfallsforebyggende behandling fortsatt er nødvendig, skal fastlegen i sin oppfølging kontinuerlig vurdere om helsekravene til førerett er oppfylt.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt etter ti år uten anfall og uten anfallsforebyggende behandling. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i to år, før den kan gis med anbefaling om vanlig varighet.

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt etter ett år uten anfall i våken tilstand dersom nevrolog vurderer at det er lav årlig risiko for nytt anfall i våken tilstand, jf. vedlegg 1 § 20 nr. 5.

Dersom nevrolog etter ett år med anfall bare under søvn, vurderer at det er lav risiko for anfall i våken tilstand, anbefales at det gis helseattest med inntil fem års varighet.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt etter ti år uten anfall og uten bruk av legemidler mot epilepsi.

For førerkortgruppe 2 og 3 er helsekravet at det i ti år ikke har vært noe epileptisk anfall, uansett tid på døgnet, og ingen bruk av legemidler mot epilepsi.Det kan deretter gis helseattest med inntil fem års varighet dersom nevrolog anbefaler det.

Søkere med epilepsi vil meget sjelden gjøre egenseponering uten god og tett oppfølging fra lege. Der det oppstår nye anfall under nedtrapping, skal det gå minst tre måneder etter at den opprinnelige «steady state» er oppnådd før helsekrav igjen etter nevrologs vurdering er oppfylt.

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt etter tre måneder uten anfall dersom

 • forebyggende legemiddelbehandling er gjenopptatt og
 • nevrolog vurderer lav årlig risiko for nytt anfall

Ved utilsiktet og kortvarig manglende bruk av legemidler mot epilepsi uten anfall, som ved f.eks. gjenglemte medisiner, bør pasienten rådføre seg med sin lege før kjøring gjenopptas.

Da det ikke er angitt hvor lang varighet det skal anbefales for førerett, bør det anbefales en førerett med fem års varighet.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav ikke oppfylt.

Legestyrt nedtrapping innebærer i praksis at nedtrappingen skjer over uker og måneder med tett oppfølging fra behandlende lege. Der søker har stått for nedtrappingen på egenhånd, må en medikamentfrihet attesteres fra behandlende lege. Legen må da attestere at egenseponeringen har skjedd på en måte som er tilrådelig. Ved tvil bør legen rådføre seg med nevrolog som har hatt ansvar for behandlingen.

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt etter tre måneder uten anfall etter avsluttet behandling.

Helsekrav ikke oppfylt under nedtrapping.

Da det ikke er angitt hvor lang varighet det skal anbefales for førerett, bør det anbefales en førerett med fem års varighet.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt etter ti år uten anfall etter avsluttet bruk av legemidler mot epilepsi og etter vurdering av nevrolog. Helseattest kan deretter gis for inntil ett år av gangen i to år, før den kan gis med vanlig varighet.

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt dersom anfallsmønsteret har vært uforandret i minst ett år og nevrolog kan bekrefte at kjøreevnen ikke er påvirket.

Når anfallsmønsteret har vært stabilt og uten bevissthetspåvirkning i ett år, kan helseattest gis med anbefaling om at førerretten gis en varighet på fem år.

Dersom fokale anfall endres til generelle anfall hos innehaver av førerkortgruppe 1, skal ny vurdering gjøres av nevrolog.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav ikke oppfylt.

Det kan være vanskelig å skille funksjonelle/psykogene anfall fra genuine epileptiske eller epilepsilignende anfall. Utredningen starter gjerne opp hos nevrolog før andre spesialister kommer inn. Diagnosen PNES må være stilt med rimelig grad av sikkerhet. Det må være vurdert om søkere med PNES-anfall i tillegg kan ha genuin epilepsi.

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt etter tre måneder uten anfall dersom relevant spesialist vurderer lav årlig risiko for nytt anfall.

Da det ikke er angitt hvor lang varighet det skal anbefales for førerett, bør det anbefales en førerett med fem års varighet.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt etter fem år uten anfall. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om innvilgelse av førerrett for inntil ett år av gangen i fem år, før førerrett kan gis med vanlig varighet.


  Helseattest_forerett Se alle kapiteler i veilederen